ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review ã PDF, eBook or Kindle ePUB free

Sarah Joseph á 5 Free download

നാഗരികതയുടെ നിന്ദ്യവേഗങ്ങളിലമര്‍ന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെ സ്ഥലവേരുകളും ഭാഷയും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ ഈ നോവലില്‍ ഒരുച്ചാടനത്തിന്റെ ഭാഷയും ശക്തിയുമുളള ആലാഹയുടെ നമസ്‌കാരം ക്രിസ്?. Its a bookportraying numerous female characters leading a different sort of lifefrom a poor downtrodden backgroundthe protagonist is a young girl named Anne A self contained girl who is in deep love with a creeper growing in the coutyardwho observes everything happening in her household as well as her surroundingsthe book ends with her unexpected deathits a heartbreaking novel in malayalamhope all reads it

Read & Download Ç PDF, eBook or Kindle ePUB free á Sarah Joseph

ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

??തീയ ജീവിതത്തില്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഈ നോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു കീഴാളജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു ഗൂഢമന്ത്രമായിത്തീര്‍ന്ന പ്രാര്‍ഥനാനമസ്‌കാരം ആലാഹയുടെ പെണ?. a true classic worthy of malayalamlovedit

Read ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

??‍മക്കള്‍ വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നുമലയാളത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വ്വമെന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാന്ത്രികശക്തിയുളള ഭാഷയും സ്വരവും കാഴ്‌ചകളും നവീനമായൊരു ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി നല്‌കുന്നു. Grounded spectacularly vernacular mystical and vivid in the descriptions and narrative about kokkaanchira and their residents in the eyes of kutty Annie A must read


10 thoughts on “ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

 1. says:

  Aalahayude Penamakkal, the 1999 published Malayalam novel by Sarah Joseph follows the life of a young girl named Annie who lives in Kokanchira (Kokanchira, an adaptation of the place known as Kuriachira now, literally means ‘the place of beasts’). From the title to the core, the book is totally dedicated to

 2. says:

  Its a book.portraying numerous female characters leading a different sort of life,from a poor downtrodden background.the protagonist is a young girl named Anne A self contained girl who is in deep love with a creep

 3. says:

  This is the first Sarah Joseph book I've read. The book started off well and it was good till the end. It is beautifully written. How a place that was looked upon badly, becomes a place of importance with the growth of the city and how the lives of the people change are all well written. Liked it very much. The "

 4. says:

  superbly narrated the life of a village/slum formed as a result of the conversion of a place to city. Its become the dumping yard of all the city wastes. The novel is narrated from the perspective of little girl, Annie.Great work of Sarah Joseph. Highly recommended.

 5. says:

  a true classic worthy of malayalam.lovedit

 6. says:

  Aani a sad memory..

 7. says:

  Thrissur slang is really lovable

 8. says:

  This story is very excellent

 9. says:

  Grounded, spectacularly vernacular, mystical and vivid in the descriptions and narrative about "kokkaanchira" and their residents in the eyes of kutty Annie. A must read!

 10. says:

  I could see Ani in me The anxieties of her age. Her attitudes The life of a small girl 👧 child can be seen there. Loved aani 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *