Characters ✓ El coronel no tiene uién le escriba

Download El coronel no tiene uién le escriba

رد، دکتر نیز خواندن روزنامه را قطع کرده و به سرهنگ و بعد به آن مامور پست نگریست که در پشت دستگاه تلگراف نشسته بود و سپس مجددا به سرهنگ نگاه کرده و بعد خطاب به پستچی گفت ما داریم از دفتر شما می‌رویم مامور پست هم بی‌آ? His eyes fell

Characters ¿ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ Gabriel García Márquez

El coronel no tiene uién le escriba

حالا آن پزشک جوان در پاکت محتوی روزنامه‌ها را گشوده و شروع به خواندن تیتر درشت آن کرد و سرهنگ نیز چشم از آن قفسه‌ی مربوطه برنمی‌داشت و منتظر بود ببیند که مامور پست کی مقابل آن‌ها می‌ایستد، اما پستچی این کار را نک ‘You can’

Gabriel García Márquez ☆ 2 Read

? که سرش را بلند کند گفت هیچ نامه‌ای برای سرهنگ نرسیده است سرهنگ احساس سرخوردگی کرد و به دروغ گفت من منتظر دریافت نامه‌ای نبودم بعد با نگاهی کاملا معصومانه به صورت پزشک نگریست و گفت هیچ‌کس نامه‌ای به من نمی‌نویس? In this incred


10 thoughts on “El coronel no tiene uién le escriba

 1. says:

  A retired colonel a small rooster and a seventy five year patienceIn a desolate shantytown in the middle of nowhere on a military controlled zone endures with great hardships an old retired colonel A dangerously declining health an aging wife with recurring asthmatic attacks a house slowly coming down to pieces a son lost to the revolution All his hopes are focused on the arrival of news regarding his veteran pension that seems never to come; and a little cockfighting rooster that seems to be the strongest of all threeA short novella about the unbreakable will of the eternally patient and the penurious conditions of a hardly day to day livingInteresting readable but not exceptionally enjoyable I've been wanting to read Gabo again for some time now; I've read a lot of his books but this is sadly not the one I loved most And I still have One hundred years of solitude on tbr I know unforgivableStill remaining the movie 1999Until next time Un coronel retirado un peueño gallo y una paciencia de setenta y cinco añosEn una desolada villa en el medio de la nada en una zona controlada por milirates sobrevive a duras penas un viejo retirado coronel Una salud peligrosamente declinante una envejecida esposa con recurrentes crisis asmáticas una casa cayéndose lentamente a pedazos un hijo muerto en la revolución Todas sus esperanzas se centran en la llegada de alguna noticia sobre la pensión de veterano ue parece nunca llegar; y en un peueño gallo de peleas ue parece ser el más fuerte de los tresUna corta novella sobre la voluntad inuebrantable del eterno paciente y las penurias de sobrevivir difícilmente día a díaInteresante leíble pero no excepcionalmente disfrutable Hace mucho tiempo ue tenía ganas de volver a leer Gabo pero lamentablemente éste no es el libro ue más voy a recordar de él Y todavía me debo leer Cien años de soledad Lo sé imperdonableueda pendiente la película 1999Hasta la próxima


 2. says:

  ‘You can’t eat hope’ the woman said‘You can’t eat it but it sustains you’ the colonel replied Some time towards the end of 2017 I was stuck in a bookstore café shut in by the winter rain And so as boredom haunted I picked my first García Máruez title for a light evening read to kill some time I ended up setting sail for a never ending voyage across the seas of Latin American literature No One Writes to the Colonel is a short and uick read The novella tells the story of an old colonel and his asthmatic wife and their struggle for survival as their finances run scarce The colonel an old veteran of the Thousand Days' War still hopes to receive the pension he was promised some fifteen years earlier The story is set in the period of La Violencia in Colombia when martial law and censorship prevailedThe story was inspired by García Máruez's grandfather who was also a colonel and who never received the pension he was promised


 3. says:

  El coronel no tiene uien le escriba No One Writes to the Colonel Gabriel Garcí­a Máruez No One Writes to the Colonel is a novella written by the Colombian novelist and Nobel Prize in Literature winner Gabriel García Máruez The novel first published in 1961 is the story of an impoverished retired colonel a veteran of the Thousand Days' War who still hopes to receive the pension he was promised some fifteen years earlier The colonel lives with his asthmatic wife in a small village under martial law The action opens with the colonel preparing to go to the funeral of a town musician whose death is notable because he was the first to die from natural causes in many years عنوانها سرهنگ کسی ندارد برایش نامه بنویسد؛ کسی به سرهنگ نامه نمینویسد؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ تاریخ نخستین خوانش روز چهاردهم ماه نوامبر سال 1984 میلادیعنوان کسی به سرهنگ نامه نمینویسد؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ برگردان نسرین جهان پهلوان؛ مشخصات نشر تهران، خواجو، چاپ دوم 1361، در 104 صعنوان کسی به سرهنگ نامه نمینویسد و تدفین خانم بزرگ؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ برگردان جهانبخش نورائی؛ مشخصات نشر تهران، تندر، واژه، 1361، در 230 ص؛ چاپ دیگر تهران، خواجو، 1370؛ در 230 ص؛ عنوان کسی به سرهنگ نامه نمینویسد؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ برگردان جهانبخش نورائی؛ مشخصات نشر تهران، آبگون، 1379، در 111 ص؛ شابک 9649166882؛عنوان سرهنگ کسی ندارد برایش نامه بنویسد؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ برگردان نازنین نوذری؛ مشخصات نشر تهران، نوروز هنر، 1389، در 95 ص؛ شابک 9789647109475؛ عنوان کسی به سرهنگ نامه نمینویسد و چند داستان دیگر؛ نویسنده کابریل گارسیا مارکز؛ برگردان اسماعیل قهرمانی پور شمس خوی؛ مشخصات نشر تهران، روزگار، 1389، در 197 ص؛ شابک 9789643742102؛ چاپ دوم 1392؛ داستان، روایت روزگار سرهنگ پیری ست، که سال‌ها، در انتظار رسیدن نامه‌ ای از سوی دولت، به سر می‌برد، تا برای شرکت و خدماتش، در یک جنگ داخلی بسیار قدیمی، مبلغی به عنوان مقرری برای او، در نظر گرفته شود سرهنگ، در حالیکه، در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارد همانند شرایط مارکز در حین نوشتن اثر، تصمیم دارد، تا با مقرری مورد انتظار، علاوه بر ترتیب دادن یک زندگی آبرومندانه، برای خود و همسرش، خروس جنگی پسرش را، که چند ماه پیش در حین توزیع مخفیانه ی اعلامیه‌ های ضد دولتی، کشته شد، خود پرورش دهد انتظار او برای دریافت نامه ی مزبور، ادامه می‌یابد، و آن نامه، هرگزی به دستش نمی‌رسد او که به پیروزی خروس جنگی، به چشم نوعی انتقام مرگ پسرش، نگاه می‌کند، در شرایط سختی قرار می‌گیرد، انتخاب راهی میان زندگی سخت بین حفظ و پرورش خروس برای انتقام، یا فروش خروس برای ادامه ی زندگی ا شربیانی


 4. says:

  I was stuck without a book at my relatives' house today Fortunately they were readers so rooting through their bookshelves I found this novelette by Maruez which I had not yet read Talk about serendipityThis is a short story set in the familiar magical realism universe of Aureliano Buendia and the land of Macondo from One Hundred Years of Solitude However there is no magic here it is the brutally realistic tale of the unnamed colonel and his wife who live in penury in the all too familiar dictatorship of a South American nation Their son Augustin has been killed by the authorities for distributing seditious literature The colonel and his wife eke out their days pinning their hopes on the military pension which should arrive any day; and the fighting cock owned by their son which would hopefully prove to be the champion when the cockfight season arrives However the exigencies of existence and his wife's constant nagging makes the colonel contemplate the unthinkable sell the cock to the bloodsucking trader Sabas But there is still time and as the fighting season arrives the colonel recovers his dignity in the utter depths of shameThis small novelette is very rich in metaphor which talks to the reader at many levels The colonel waiting for the letter every Friday which would announce his pension but is always doomed to disappointment No one writes to the colonel as the postmaster says is the uintessential tragic hero albeit in modern non romantic garb The fighter cock is the symbol of his fast fading dignity also the last thing to memorise their son by; its sale to the rapacious capitalist is the last nail in the coffin of the proud manhood of a class Indeed the cock as Augustin's friends insist does not belong to the colonel alone but to the country as a whole Metaphors of sickness abound the colonel's perennial stomache problem his wife's asthma and the severe diabetes of the trader Sabas The dreariness of the atmosphere is compounded by the incessantly falling rainVintage Maruez in short


 5. says:

  His eyes fell upon other eyes exactly like his own A deeply moving tale of an enduring marriage The colonel and his asthmatic wife are rotting alive Bereaved of their only son they are left to eke out a living in so repressed a town that it becomes increasingly difficult for the aging couple to preserve some sense of dignity As the colonel every Friday without fail awaits a letter regarding his pension which never arrives and the wife appears always on the verge of a brutal asthma attack they watch their love grow old and bodies wither away amidst the rampant moral corruption and hopelessness of their surroundingsIn a society where voices if ever raised are persistently silenced Máruez has weaved an intriguing tale revolving around this elderly couple endeavoring to defend their honor and that of their deceased son The colonel and his wife although extraordinarily defiant during the hardest of times are relatable and their grief remarkably palpable Simplicity is unuestionably the strength of this heartfelt taleIn the middle of the novella the colonel acknowledges with sadness All my comrades died waiting for the mail It is the same with the colonel He will wait until death devours him too Heartbreaking


 6. says:

  Old age and poverty taken separately are great troubles But when they are combined they turn into a calamity It was seven twenty when he finished winding the clock Then he took the rooster into the kitchen tied it to a leg of the stove changed the water in the can and put a handful of corn next to it A group of children came in through a hole in the fence They sat around the rooster to watch it in silenceIn spite of all its simplicity this cock and colonel story is emotionally heart piercingThe colonel is old and everything that happens in his life is happening slowly And to receive a letter has become a purpose of his living And his fighting cock is his only hope for the future No One Writes to the Colonel is a simple story but its stabbing sincerity grants it a profundity of a parable


 7. says:

  In this incredibly short novel Garcí­a Máruez tells the story of an elderly and senile Colonel who every Friday waits to receive his pension in the post However he's never received his pension Not once in fifteen years Both the Colonel and his wife live in destitution in a small village in war torn Colombia They grieve the death of their son and try to sell off their belongings in order to continue living This is an utterly pessimistic novel The Colonel and his wife are living hopeless lives and in this hopelessness Garcí­a Máruez thrives Nothing happens in the novel There isn't a beginning or an ending Like in Leaf Storm we are dropped into the middle of a story We are observers of the Colonel and we can't help him This is a really fantastic little story and shows are clear improvement in the structure and story problems I found in Leaf Storm Take me away Gabo


 8. says:

  The colonel took the top off the coffee can and saw that there was only one little spoonful left He removed the pot from the fire poured half the water onto the earthen floor and scraped the inside of the can with a knife until the last scrapings of the ground coffee mixed with bits of rust fell into the pot Thus began the tale that though nothing special probably is still very close to my heart And that's not just because Máruez considered this as his best one so much so he wrote his One Hundred Years of Solitude just to ensure people read this one if only in reference Not because I found a reference to it in his Living to Tell The Tale where he said the colonel is inspired from Máruez's own grandfather It is very important to bear in mind that fundamental to this novella as also to all great literature is its polysemic nature That is the artist imbues it with many senses and many meanings You won't find probably anything uniue about the tale A geriatric Colonel who along with his wife live in a post war military governed region probably after La Violencia desparately yet patiently awaiting the arrival of his pension letter for fifteen monotonous years They have no source of income and the meagre savings they have are mostly spent pence by pence on the rooster whom the Colonel is raising for a cock fighting match The Colonel is also way too proud to depend on burrowing however harsh the circumstances may be And the novella surrounds around this; so you can gather there's no definite plot line despite how closely it touches your heartBut the story is different from what Máruez is generally known for It's not a tale on magic realism there is only one relevance and you will remember the legendary Colonel Aureliano Buendía Many stories are there that delineates poverty but I have read very fewin foreign language to me I mean that does it so skillfully Also it's dubiously melancholic and optimistic with many metaphors without being over dependant on symbols The Colombian critic Hernando Téllez has said for example that a fundamental characteristic of the book is the simplicity of its design almost the ease with which the reader can go from episode to episode in the bookSo all in all that's it It's not for you if you want to read something eventful or alike But don't read it thinking it a side material to Máruez's One Hundred Years Of Solitude for it's not 'Everything's that way' she whispered 'We're rotting alive' And she closed her eyes so she could concentrate on the dead man


 9. says:

  ★★★★ StarsEl coronel no tiene uien le escriba One of my goals this year is to go back to reading some books in my mother language This novella by well known Colombian writer Gabriel Garcia Maruez seemed like a great place to startAs a young woman growing up in Latin America Maruez's Magical Realism was at least in part what ignited my passion for reading Eventually I moved on to other genres but reading this short novel reminded me why he remains one the continent's most beloved and celebrated authors Although this particular story is less magic and realism you would recognize Maruez's poetic and detailed oriented style Some of his well known characters such a Colonel Aureliano Buendía protagonist of his best known novel One Hundred Years of Solitude as well as the fictional village of Macondo make cameo appearances but they are not the center of the narrativeMaruez wrote No One Writes to the Colonel while living in exile in Paris during the late 1950's It tells the story of an unnamed impoverished colonel who after 15 years of retirement continues to wait for a letter from the government that will finally grant his rights as a veteran of the 1000 day Colombian war They are nights when the colonel and his wife go to bed hungry but even while experiencing so much deprivation he insists on feeding the rooster inherited from their deceased son The rooster comes to dominate the daily life of the couple and his final fate is an essential part of the plot of the storyFor the colonel receiving his hard earned benefits go beyond fulfilling his financial needs is a matter of pride an acknowledgement of the sacrifices he made for his country This is a sad story and the author leaves it to the reader to imagine what happens at the end and whether the letter ever arrives but I think is a good introduction to Maruez's legendary style of writing I listened to the Spanish version of this audio book Actor Diego Trujillo was the perfect choice as narrator Trujillo who is originally from Colombia used his natural inflection to successfully convey the flavor and tone of this novel


 10. says:

  Really beautifully writtenFrom the first sentence felt absorbed in the littlevillage and the life of the colonel and his wifeWas fascinated by the relationship between the coloneland his wifeThey seemed to have great respect for eachother eventhough their ways of dealing with their situationwere totally differentBoth of them nearly starving to death and he was still livingin hope of a pension whereas she was practical and wantedto sell things to keep goingI was a bit surprised by the ending as it just seemed out of character for the colonelBut very enjoyable story and a nice one to read in one sitting if you have the time