DOWNLOAD ✓ Pieci pirksti

READ & DOWNLOAD Pieci pirksti

S Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmata. burv gi st sti kas izst st ti caur maza b rna saj t m par atgrie anos no Sib rijas un par o atgrie an s prieku par b d m kas gad s atgrie oties m j s ta u neatrodot t s t das pa as k iepriek un par maza b rna sap iem piedz vojumiem un p rdz vojumiem da br d pam kot mal no Sib rijas saj t m kuru nemaz tur nebija tik daudz cik varb t b tu grib jies mazie st sti atg din ja par pa as b rn bu kad dz vojoties pa laukiem tika p t tas vardes ertas irzakas ce mallapas uz ce iem liktas un kad visliel kais k rums bija maize ar kr juma un cukura cepur ti man patika un bija par maz pa i par maz d skumj nosl guma ta u es tie m ceru uz turpin jumuvair k eit

DOWNLOAD ß TOBERMOREDRIVEWAYS.CO.UK Ä Māra Zālīte

Pieci pirksti

„Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas gadsimta gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā – gadu mijā Grāmata p?. Ap li k es o br numu biju palaidusi gar m nelas tuBeidzot uzzin ju par ko t visp r j saj sma Pirmk rt gr mata ir izcila Otrk rt par tautas s p g ko t mu uzrakst t gr matu kas neizklaus s p c k rt j s gaudu dziesmas ir vesela m kslaBeig s protams bija j raud bet to jau m s visi zin j m

Māra Zālīte Ä 1 DOWNLOAD

?rliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa Vizma. pa ra jauku Billes laiku vaibu bet iesp jams ka tas bija pat oti neviet Alberts Bels tie i bez liekv rd bas skaidri un kodol gi rakst jis pasaul visas nelaimes ce as no sal dzin anas bet ir gr ti gr ti gr ti aizmirst Bel evicas b rni gi jauko tra isko pel ko raibo meiten ti Billi sal dzin t to ar M ras Z l tes prototipu Sib rijas meit nu Lauru kurai ir pieci gadi un kuras pasaules filozofija it k b rna uztvere ir burtiski no citas pasaules at ir b no Billes kura ir nu mazliet vec ka betvisu laiku var ja just ka is ir no pieaugu a nobriedu a pieaugu a cilv ka skatpunkta kur redz noteiktu skat jumu uz liet m notikumiem pag tn t p c bija patiesi gr ti identific ties ar piecgad gu meit nu piecgad gu M ru Z l ti piecgad gu k du citu kas nav tikai vi pats bet ir autors k ds cits M ras Z l tes dzejas valoda kas pilna ar interesantiem sal dzin jumiem interesantiem epitetiem varb t oreiz bija patiesi neviet zemtekstu domu im st stam var uztvert viegli k ar izlas t var a i Bill noda as bija daudz gar kas t p c nu j ja o b tu uzrakst jusi k da cita autore ne M SU izcil dramatur e M ra Z l te varb t viss b tu bijis sav d kvarb t kaut kad lietain vasaras dien izdom u izlas t Parad zes putnus bet to jau tikai laiks r d s jo laikam jau nekad nav arguments un viss kas jau ir bijis vienm r b s v l v l v l


10 thoughts on “Pieci pirksti

 1. says:

  Apžēliņ kā es šo brīnumu biju palaidusi garām nelasītu?Beidzot uzzināju par ko tā vispārējā sajūsma Pirmkārt grāmata ir izcila Otrkārt par tautas sāpīgāko tēmu uzrakstīt grāmatu kas neizklausās pēc kārtējās gaudu dziesmas ir vesela mākslaBeigās protams bija jāraud bet to jau mēs visi zinājām

 2. says:

  Tādas viennozīmīgas sajūsmas man nav jo tā īsti es Laurai nenoticēju Billei man ticība bija daudz lielāka Bet tā jau protams Sibīrijas bērns atpakaļ Latvijā bērnība vienmēr ar pasaules atklāšanu vietumis ļoti aizkustinoši

 3. says:

  Patika Kaut gan nevienmērīgi brīžiem ļoti ļoti labi brīžiem nekā Brīžiem šķiet ka Zālīte aizmirsusi ka Laurai pieci gadi pārāk jau nu gudri spriež un tēlaini izsakās Jo sevišķi ja par sevi visu laiku runā 3 nevis 1 personā vecāki pat satraucās ka skolā nenotur par atpalikušu Vietām traģiski vietām izcili smieklīgi vietām patētiski Katrā ziņā ļoti personiski Man vairāk būtu gribēj

 4. says:

  Es lasīju un atcerējos sevi kā bērnu Visus tos lielos pārdzīvojumus par mazām lietām Atcerējos to brīdi kad stundu raudāju mammai uz pleca pēc tam kad prāts bija aptvēris baigo faktu ka es reiz miršu tāpat kā bija nomiris mans trusis Nē šī nav priecīga grāmata par bērnību Tā palīdz skatīt lietas piecgadnieka acīm Bērni nav dumji viņi redz un jūt savādākApraudājos sākumā un ap

 5. says:

  paķēra jauku Billes laiku vaibu bet iespējams ka tas bija pat ļoti nevietā – Alberts Bels tieši bez liekvārdības skaidri un kodolīgi rakstījis pasaulē visas nelaimes ceļas no salīdzināšanas bet ir grūti grūti grūti aizmirst Belševicas bērnišķīgi jauko traģisko pelēko raibo meitenīti Billi salīdzināt to ar Māras

 6. says:

  Ziņa ka viena no ievērojamākajām latviešu dramaturģēm uzrakstījusi romānu mani ļoti ieintriģēja Un spriežot pēc bibliotēkā izstāvētās rindas ne tikai mani vien Turklāt tik nesen izdota grāmata pamanījās iekļūt „Lielās lasīšanas” TOP 100 – kas vēl papildus uzkurināja manu interesiDiemžēl atkal ja

 7. says:

  burvīgi stāsti kas izstāstīti caur maza bērna sajūtām par atgriešanos no Sibīrijas un par šo atgriešanās prieku par bēdām kas gadās atgriežoties mājās taču neatrodot tās tādas pašas kā iepriekš un par maza bērna sapņiem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem dažbrīd pamūkot malā no Sibīrijas sajūtām kuru nemaz tur nebija tik daudz cik varbūt būtu gribējies mazie stāsti atgādināja par pašas bērnību kad

 8. says:

  Ko jums mācīja skolā viņš jautāja māksliniecei Redzēt viņa atbildēja Un pēkšņi es sapratu ko man mācīja skolā Mani mācīja dzirdēt Varbūt tāpēc mans mēģinājums izveidot attiecības ar grāmatu bija noklausoties Un bel di vedremo no Pučīnī operas Madame Butterfly Tik neiederīgi tik neticami tas man izkla

 9. says:

  To cik milzīga ir Latvijas vēstures trauma vislabāk parāda bezgalīgais literārais materiāls ko tā radījusi un kurā katra personāža pārdzīvojumi ir vienreizēji un neatkārtojami Pieci pirksti caur bērna stāstu ir gaiš

 10. says:

  Tai buvo pirmoji mano gyvenime latvių literatūros knyga Įspūdis puikus knygyne ieškosiu ką dar išleido lietuviškai nuostabioji Mara Zalite Penki pirštai tai istorija apie iš Sibiro grįžusią jauną šeimą pasakojama pen