Deca zla Review ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF

Miodrag Majić Ë 8 Characters

U središtu romana Deca zla nalazi se dramatično ubistvo a potraga za počiniocem biće samo okidač za niz drugih događaja koji će otkriti da je reč o zločinu strasti osvete opomene i simbolikeKako pronaći krivca u svetu u kom je istina izobličena a prošlost junaka utkana u njihovu sadašnjost neraskidivim nitima zla Nikola Bobić beogradski advokat pokušaće d. Prvenac doma eg autora u anru je svakako za preporuku Zlo in postavljen na po etku pri e razre ava poznati i priznati advokat Nikola Bobi Na tom putu Nikola e biti suo en sa bolnim i te kim motivom sa korupcijom i zlouptrebom slu benog polo aja u pravosu u Ko je ubica I za to Sazna ete na kraju ovog zanimljivog trilera Volela bih da pro itam Maji a jo jednom imam utisak da se raspisao na poslednjim stranicama na kojima je i prili no jaka esencija pri e Uz neke nedostatke ovo je ipak vredno pa nje

Summary Deca zla

Deca zla

Zamkama i nepredvidivim rešenjem na samom kraju Odlično napisan triler“Siniša Pavić„Dobili smo krimi roman u čistom obliku uporediv sa najboljim primerima ovog žanra uzbudljiv po priči koju predstavlja živopisan po junacima i preokretima s kojima se suočavamo upečatljiv po vremenu koje je blisko i s kojim delimo mnogo zajedničkih iskustava“Gojko Božovi?. Ovaj roman ima sve odlike trilera po inje zapletom koji se dalje ni u jedan za drugim sve do samog kraja i nisu ni o ekivani ni providni jer je pri a dobro osmi ljena i verovatno temeljno pripremana Ima elemente aktuelnog korumpirano pravosu e ljudi pogo eni tragedijom zbog rata u regionu ali ne ako mislite da vam je toga dosta nemojte da vas ovo odbije ima jednog moralnog oveka sa vrlinama i manama koji ne pristaje da bude kao drugi ta nema i ta mi se nije dopalo ne bih nagla avala jer bih poredila sa ve izgra enim i poznatim imenima ovog anra sa svetske liste bestselera a to nije fer Tri zvezdice nije tek onako Kod mene to zna i da sam itala sa pa njom i razumnim u ivanjem 4 bi bilo WOW a 5 bi zna ilo da se sa napisanim sla em ideolo ki da sam ne to novo nau ila i prepisala poneki citat Miodraga Maji a sam gledala u nekim tv emisijama i knjigu kupila kao podr ku takvoj li nosti Pored toga bila sam radoznala da li e on biti na John Grisham obzirom da se bavi pravom a pi e trilere Mo da u odgovor mo i da dam posle drugog romana za koji sam ula da je u nastanku

Read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF Ë Miodrag Majić

A pronađe odgovor na to pitanje ni ne sluteći da će ga odgovor zauvek promenitiOva priča tiče se svih nas jer ćemo u njoj pronaći obrise naše društvene stvarnosti ali što je još važnije pronaći ćemo izgubljeno zrno nade – čak i u društvenom sistemu duboko ogrezlom u korupciju ima mesta za heroje„Izvanredno ispričana priča sa znalački raspoređenim. Ovo je pri a o svima nama Nama kao skupini pojedinaca i o svakom pojedincu kao zasebnom pripadniku takve skupine Roman Deca zla predstavlja prvenac Miodraga Maji a sudije Apelacionog suda u Beogradu koji se specijalizovao za oblast me unarodnog krivi nog pravaDr avni sistem iza kulisa bezakonje korupcija deljenje iili uskra ivanje pravde po potrebi kao i primena maksime po kojoj pravo i pravda nikada nisu bili sinonimi ovde pronalaze svoje centralno mesto Mesto koje dele sa na inom sprovo enja istrage u slu aju svirepog ubistva jedne istaknute li nosti Ovo delo su tinski predstavlja praksu za sve ono to teorija pre utkuje Na in na koji se sprovodi pravda La ni senzacionalizam u medijima Vo enje postupaka pred dr avnim organima Finansijski kriminal Zata kavanje slu ajeva Podmetanje dokaza I na kraju ono o emu se najglasnije uti a to je da je u oblasti prava va nije sprovesti zakon nego do i do istine jer postoje stvari koje je bolje nikada ne saznati ne postajemo od svake istine bolji Sve to u romanu Deca zla nastupa pod punim sjajem reflektora pozornice ivota Postoje li uop te deca zla ili su zapravo zli roditelji koje niko ne mo e da bira Mo e li pojedinac uspeti u borbi protiv sistemske boljke jednog dru tva Postoje li jo uvek heroji u svetu ogrezlom u kriminal i korupciju Kada se mu imo da na emo odgovor uvek postoji ne to to smo prevideli A to ne to ne vidimo jer je suvi e blizu na eg oka Deca zla nas u e da u ivotu u onom njegovom prakti nom a ne teorijskom delu ne postoji ni ta crno i ni ta belo Samo sivo I sve je sivo


10 thoughts on “Deca zla

 1. says:

  Skočio sam na voz Dece zla kada je knjiga

 2. says:

  Prvenac domaćeg autora u žanru je svakako za preporuku Zločin postavljen na početku priče razrešava poznati i priznati advokat Nikola Bobić Na tom putu Nikola će biti suočen sa bolnim i teškim motivom sa korupcijom i zloupt

 3. says:

  Topla preporuka svim ljubiteljima dobrog starog trilera Roman prvenac sudije Miše Majića nosi u sebi duh prošlih vremena

 4. says:

  Ovo je priča o svima nama Nama kao skupini pojedinaca i o svakom pojedincu kao zasebnom pripadniku takve skupine Roman Deca zla predstavlja prvenac Miodraga Majića sudije Apelacionog suda u Beogradu koji se specijalizovao za oblast međunarodnog krivičnog pravaDržavni sistem iza kulisa bezakonje korupcija deljenje iili uskraćivanje pravde po potrebi kao i primena maksime po kojoj pravo i pravda nikada nisu  bili

 5. says:

  455

 6. says:

  Priznajem da sam ovom trileru prišla veoma pristrasno Prema sudiji Miodragu Majiću gajim veliko poštovanje tako da sam romanu pristupila sa velikim očekivanjima i nisam razočaranaNa kraju knjige u komentaru

 7. says:

  Izvanredna knjiga koja uspešno kombinuje 3 naizgled nespojive teme krivično pravosuđe u Srbiji okultizam i oštru kritiku društva Za razliku od pretencioznih nerazumljivih trabunjanja koja se inače izdaju u Srbiji ovo je žanrovski roman o suđenjima i istraživanjima zločina koji prati uobičajenu strukturu krimi romana ali njegov najveći uspeh je upravo to što je istovremeno nalik nekim poznatijim str

 8. says:

  Ovaj roman ima sve odlike trilera počinje zapletom koji se dalje nižu jedan za drugim sve do samog kraja i nisu ni očekivani ni providni jer je priča dobro osmišljena i verovatno temeljno pripremana Ima elemente aktuelnog korumpirano pravosuđe ljudi pogođeni tragedijom zbog rata u regionu ali ne ako mislite da vam je toga dosta nemojt

 9. says:

  Kada političku i javnu scenu uzdrma svirepo ubistvo predsednika partije Nova Srbija Radovana Kovača potraga za počiniocima otvara mnoga vrata godinama skrivanih tajni mnogih porodicaBeograd tužilaštvo Palata pravde Bulevar Gardoš kula Viši sud i poznati advokat Nikola Bobić koji se nalazi u središtu priče kao jedini koji

 10. says:

  Novu godinu da počnem sa završenom knjigom i to odličnim domaćim trilerom čija se radnja dešava u Beogradu Zaista neočekivano dobar roman od beogradskog sudije čiji je ovo prvenac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *