Summary × خم رودخانه Ì PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free

Summary خم رودخانه

وی داستان مرد جوانی که برای زندگی بهتر مغازه ای در نقطه ای دور کنار یک رودخانه می خرد او سعی می کند تجارت سالمی بسازد زابت فرزندش فردیناند را به او می سپارد تا هر چه را می داند به او یاد دهد متی نیز توسط خانواده اش پیش او فرستاده می شو?.

Characters ¹ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ وی اس نیپال

خم رودخانه

برنده جایزه جهانی نوبل ادبیات سالگزارشی عالی از یک قصه که بیشتر شیبه یک خاطره است تا یک داستان با ساختاری بسیار دقیق و منسجم که در عین داستانی بودن مستند نیز است و خواننده از طریق آن از اوضاع زندگی و جنگ داخلی آفریقا آگاه می شود نثری.

وی اس نیپال ☆ 2 Read & download

شسته رفته روان و شفاف برآمده از ذهنیتی آزموده و تواناداستان با این جمله آغاز می شود راه و رسم دنیا همین است آنهایی که خود را کسی نمی دانند و می گذارند که هیچ باشند در آن جایی ندارند قصه در شهری در کنار یک رودخانه اتفاق می افتد سلیم را.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *