Üç İstanbul review ´ 3


10 thoughts on “Üç İstanbul

 1. says:

  türk edebiyatının en underrated kitabıyla tanıştım bu kadar az bilinmesi bu kadar az övülmesi kitabı elimde süründürdüğüm yakla

 2. says:

  Öncelikle bu kadar uzun bir romanın bittiğine üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi İyi başladı fena da devam etmiyor ama eninde sonunda sıkacak çünkü çok uzun derken bitiverdi Hiç mi sıkılmaz insan Sıkılmadım

 3. says:

  5 üstünden 10 yıldız Türk edebiyatının belki ilk 5 romanından biri

 4. says:

  Bu kitapla tanışmam basit bir tesadüfe dayanır Sadece bir yerde adını okuyup hiçbir fikir sahibi olmadan kitaplıkta dursun bir gün okurum diyerek almıştım Şimdi kitabı bitirdikten sonra sadece bunu daha önce nasıl hiç duymamış ve okumamışım diye şaşırıyorum kendime Okuduğum ve çok b

 5. says:

  İsmiyle müsemma güçlü bir roman okuyoruzİstanbul'un üç tarihsel dönemini arka planına alarak yine o üç dönemden insan ve toplum yansımalarını müthiş bir şölenle okuyoruz Bu denli değerli ve övülesi yapan kitabı bence bu bahsettiğim dönemlere bizzat şahit olan yazarın basıldığı tarihe göre oldukça cesur ve objektif bir kaleme sahip olmasıAdnan karakteri merkezinde Türkiye ve Osmanlı tarihinin en önemli d

 6. says:

  Baştan söylemem lazım yazı biraz spoiler içerecek Kitabın konusundan bahsedeceğim biraz Hikaye 2 Abdülhamit döneminde başlıyor 93 harbi kaybedilmiş ülkenin durumu kötü siyasi belirsizlik had safhada Baş karakterimiz Adnan hukuktan yeni mezun ve Abdülhamid karşıtı biri Ülkenin çoğu gibi yoksulluk içi

 7. says:

  'nin TRT olduğu zamanlarda kitaptan uyarladığı aynı adlı dizi için Timur Selçuk'un hazırladığı nefis jenerik müziği ile başlayalım arkada çalsın Harika bir dönem kitabı ve benim de bugüne kadar okuduğum en güzel Türkçe romanlardan birisiydi Uzunca zamandır kütüphanemde duran bu şaheseri Oldtimer grubu ile eş zama

 8. says:

  #7Çürüyen yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul'un çürüyen yozlaşmış insanları Mithat Cemal Kuntay'ın romanından sürekli bir leş kokusu gelir burnunuza Gözlemlerle beslenen bir ayrıntı zenginliği kişilerin alabildiğine sahih oluşu romanda kendini duyuruyor romanı çekici yapıyor; ama yaşayıp gördüğü daha doğrusu görüp öfkelendiği birçok gereksiz ayrıntıya kıyamayışı roma

 9. says:

  Çok daha detaylı şekilde blogumda yazdım bir dönem romanı okuyacağım yönündeydi ama kitap aşk şehvet ve entrika yönünden daha ağır bastı Benim beklentimden kaynaklı bir memnun olmama durumu dışında yazarın anlatımına diyecek en ufalk bir sözüm bile yok Harika kitap Harika anlatım Ama dediğim gibi ben başka şeyl

 10. says:

  Osmanlı İmparatorluğu'nun batarken geçen 25 yılına tanık oluyoruz Üç İstanbul'da Önce Abdülhamit Dönemi karşılıyor bizi sonra Meşrutiyet Dönemi ve en son İşgal Dönemi'yle bir imparatorluk yok oluyor 20 yılda yazılan kitap yazarın da o dönemde yaşadığı düşünülürse bir nevi gözlemlerinin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


review Ø eBook or Kindle ePUB Õ Mithat Cemal Kuntay

Üç İstanbul

Amazing EBook Üç İstanbul By Mithat Cema 5 st nden 10 y ld z T rk edebiyat n n belki ilk 5 roman ndan biri

review Üç İstanbul

L Kuntay The way the author shows is genius smiyle m semma g l bir roman okuyoruz stanbul un tarihsel d nemini arka plan na alarak yine o d nemden insan ve toplum yans malar n m thi bir lenle okuyoruz Bu denli de erli ve v lesi yapan kitab bence bu bahsetti im d nemlere bizzat ahit olan yazar n bas ld tarihe g re olduk a cesur ve objektif bir kaleme sahip olmas Adnan karakteri merkezinde T rkiye ve Osmanl tarihinin en nemli d nemlerini sahneye konuk alarak g n m ze kadar gelen toplum aile kad n erkek ili kileri adalet sistemi ve siyaset ve hatta vatanseverlik zerine detayl ele tirel ve bir o kadar dertli bir romanT rk edebiyat n n ne denli geni bir yelpazeye sahip olup okumakla anla lamayaca da bu kitapla ortaya k yor bence Salt bu kitab okuyarak ne d nemin tarihi olaylar n ne de o d nem ve hatta ncesi sonras ile T rk insan n n evrilme mesini anlamak m mk n de il Bu sebeple T rk edebiyat n n o yelpazesinden birka detayl okuma daha yapman z icap edebilir Kitab n asla d nemin siyasi ve ideolojik olaylar na ayna tutmak gibi bir misyonu olmamas ve buna kar n hi beklemedi iniz bir sat rda sizi adeta sobelemesi de g zelliklerinden biri Bir s re Adnan a k zabilir Belk s ya da S reyya hatta Moiz i anlamakta zorlanabilirsiniz benim gibi Sonra Bi durunca Bi kahve molas verince kitaba o zaman ok uza a de il etraf m za bak nca anlayabilirsiniz Kitapla ilgili olarak d neminde kad nlar i in ya ananlar n abart l yor oldu u kad nlar n bu denli ifffetsiz olamayaca ki bence bu do ru de il hatta o d nemde daha bile fazlas olmas m mk n yasaklar her zaman daha da tatl d r Kitaba dair tek ele tirim ise gelecek nesillerin okuyabilmesi bak m ndan d zenlenmesi en az ndan dipnot olarak birtak m kelimelerin g ncellenmesi Kesinlikle okunmas gereken harika bir T rk klasi ini daha da ge kalmadan okuyun derimKeyifli okumalar

review Ø eBook or Kindle ePUB Õ Mithat Cemal Kuntay

And it really helps me connect with the stor 7 r yen yozla an stanbul ve bu stanbul un r yen yozla m insanlar Mithat Cemal Kuntay n roman ndan s rekli bir le kokusu gelir burnunuza G zlemlerle beslenen bir ayr nt zenginli i ki ilerin alabildi ine sahih olu u romanda kendini duyuruyor roman ekici yap yor ama ya ay p g rd daha do rusu g r p fkelendi i bir ok gereksiz ayr nt ya k yamay roman bunlardan ay klayamay roman n da lmas na i rg s n n gev ek olmas na yol a yorHi bir roman m zda stanbul da oldu u kadar bol roman ki isi yoktur konaklar n k klerin yal lar n ger ek y zlerini g steriyor ge mi e imrenerek zleyerek de il tiksinerek fkelenerek bak yor Romanda sinemac lar n deyimi ile harici sahneler yok gibidir hep konaklarda yal larda ge er olaylarBelli yaln z kendini be eniyor Mithat Cemal Herkes namussuz herkes aptal herkes k lt r sathi Bu kendini be enmi lik roman n b t n ne sinmi ki ilere bak n oldu u gibi slubunu da etkilemi s sl ifade paradoks ve vecize merak Ama zaman zaman a rt c bir dil usatal na vard bir ka sayfada anlat lacak eyleri bir iki c mlede anlatt s sle zekay uyumlu bir bi imde birle tirdi i de bir ger ek nsan ger ekli ine de toplum ger ekli ine de ok ki isel ok keyfine g re bir a dan bakan yanl de erlendirmeler yapan Mithat Cemal e ra men stanbul insan ger ekli ini de toplum ger ekli ini de ba ar l bir bi imde yans t r Temeldeki sebeplere inemeyi i ger eklere bilimsel bilgiyle beslenen bir g r a s ndan yakla amay pek o kadar nemli g r nmez stanbul da o pek ilkel tesad fler durmadan veremden lmeler kald r lan cenazeler gereksiz ayr nt lar s sl ifadeler vecize ve paradoks abalar roman n g s z yanlar Ama bunlara ra men ayr d nemin toplum ger ekli ini yans tmas Adnan la Belk s gibi unutulmaz iki roman ki isi yaratmas bak m ndan Mithat Cemal in bu roman bug n de ilgiyle okunmaktad r

 • Hardcover
 • 647
 • Üç İstanbul
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Turkish
 • 06 November 2019
 • null

About the Author: Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay İstanbul Mart İstanbul Türk yazar şair ve hukukçu Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dönemini konu edinen Üç İstanbul adlı ilk ve tek romanı ile ünlendi Biyografi yazarlığı yönüyle de tanındıMithat Cemal’in yayımlanan ilk şiiri Çırçır Suyu’nda başlığını taşır yılında Malumat Dergisi’nde çıkmıştır Sırat ıMüstakim Dergisi ve Tercüman ı Haki.